Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης, τους οποίους καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Α. Γενικοί Όροι Συναλλαγών

 1. Γενικά

 1.1. Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση, παράδοση αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη παροχή του Γεωργίου Φερτάκη του Ιωάννη, κατοίκου Μαραθώνος, Ματρόζου 37, Α.Φ.Μ.: 046925665 ΔΟΥ: Παλλήνης, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση πώλησης Δίσκων Βινυλίου, CD, DVD τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου (www.usedrecords.gr) (στο εξής “ο Πωλητής”), προς τους καταναλωτές – πελάτες της, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος με τη διεύθυνση www.usedrecords.gr. Οι όροι ισχύουν όπως αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

1.2. Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Οι εξατομικευμένες αυτές συμφωνίες υπερισχύουν των παρόντων όρων.

1.3. Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο, αποκλειόμενου του δικαίου περί διεθνούς πωλήσεως κινητών. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Πωλητή και των πελατών του από την εκτέλεση σύμβασης που προβλέπεται από τους παρόντες όρους είναι τα δικαστήρια του τόπου, στον οποίο ο Πωλητής έχει την επαγγελματική εγκατάστασή του.

1.4. Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική.

1.5 Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητά των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.

1.6  Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.usedrecords.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

2. Στοιχεία Πωλητή & Επιχείρησης

 2.1 Πωλητής στη σύμβαση πώλησης με τον καταναλωτή είναι ο Γεώργιος Φερτάκης του Ιωάννη, κάτοικος Μαραθώνος, Ματρόζου 37, Α.Φ.Μ.: 046925665 ΔΟΥ: Παλλήνης, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση πώλησης Δίσκων Βινυλίου, CD, DVD τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου (www.usedrecords.gr) .

2.2 Η έδρα της επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ βρίσκεται στην οδό Ματρόζου 37 , Μαραθώνας 19007 και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα παρακάτω: email: usedrecordsgr@gmail.comτηλέφωνο επικοινωνίας: 2102201903. Α.Φ.Μ.: 046925665 ΔΟΥ: Παλλήνης

3. Σύναψη της σύμβασης πώλησης

 3.1. Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την αποδοχή εκ μέρους του Πωλητή της παραγγελίας του καταναλωτή. Η δήλωση αποδοχής εκδηλώνεται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικού με την λήψη της παραγγελίας και μόνο δεν συνιστά αποδοχή της και σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν κοινοποιήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στον Πωλητή, η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση των αγαθών.

3.2. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί και να προσθαφαιρεί τα αγαθά που έχει εισαγάγει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών κάνοντας μόνο χρήση των συνηθισμένων λειτουργιών του πληκτρολογίου και του ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Πριν την αποστολή της δεσμευτικής παραγγελίας, στην ιστοσελίδα του Πωλητή πρέπει να εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης αυτής με αναλυτική παράθεση των εισαχθέντων προς παραγγελία αγαθών και του συνολικού κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Ομοίως με παραπάνω ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διόρθωσης πριν την αποστολή της τελικής δεσμευτικής παραγγελίας.

3.3. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να επιφυλάσσεται για την αποδοχή παραγγελίας που αφορά σε αγαθά μη διαθέσιμα κατά την λήψη της. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ενημερώνει τον καταναλωτή για τον προβλεπόμενο χρόνο διαθεσιμότητας, αν τέτοια πρόβλεψη είναι εφικτή. Τέτοια ενημέρωση θα έχει την έννοια της πρότασης προς σύναψη σύμβασης πώλησης των συγκεκριμένων αγαθών, παραδοτέων άμα τη διαθεσιμότητά τους.

3.4. Η λήψη και επεξεργασία των παραγγελιών θα γίνεται από τον Προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον όρο 2.2.

3.5 Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα του αγοραστή-καταναλωτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αφερεγγυότητα ο Πωλητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης.

4. Πληρωμή

 4.1. Οι τιμές όλων των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

 4.2  Ο Πωλητής δέχεται πληρωμές με τους ακόλουθους τρόπους:

A. Paypal B. Αντικαταβολή Γ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Δ. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι Viva Wallet

4.3. Τα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή μέχρι την ολοσχερή και οριστική εξόφληση του τιμήματος της πώλησης.

5. Αποστολή και παράδοση

 5.1. Τα αγαθά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier).

5.2. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά σε διεύθυνση επιλογής του καταναλωτή, την οποία ο καταναλωτής δηλώνει εγγράφως κατά την αποστολή της παραγγελίας του. Ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Αν τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί εντός του δηλωθέντος χρόνου παράδοσης και το αργότερο εντός 30 ημερών από την σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Καθυστέρηση που οφείλεται στην υπηρεσία αποστολής δε γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.3. Το κόστος αποστολής των αγαθών διαφέρει ανάλογα με τον τόπο και τον επιλεχθέντα από τον καταναλωτή τρόπο αποστολής. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αποστολής των επιλεγμένων αγαθών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και με σαφήνεια στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται πριν την οριστική και δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας.

Το κόστος δύναται να είναι διαφορετικό σε περίπτωση απομακρυσμένων ή δυσπρόσβατων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αποδοχή της παραγγελίας.

5.4. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τμηματική αποστολή των αγαθών, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη για ταχύτερη διεκπεραίωση της παραγγελίας και δεν επιβαρύνει σημαντικά τον καταναλωτή.

5.5. Αν ο Πωλητής αποδέχθηκε παραγγελία για συγκεκριμένο αγαθό, το οποίο όμως δεν είναι τελικά διαθέσιμο λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας του προμηθευτή του Πωλητή να το παρέχει, ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή, ο οποίος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.6 Ο κίνδυνος για τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση σε αυτόν των αγαθών. Αν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής ο κίνδυνος μετατίθεται σε αυτόν με την παράδοση των αγαθών για αποστολή από τον Πωλητή στο μεταφορέα.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

 6.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την παράδοση του αγαθού σε αυτόν ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από αυτόν να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγαθό συσκευασμένο και στην κατάσταση που του παραδόθηκε εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον καταναλωτή. Για προϊόντα, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί ή αποσυσκευαστεί, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης (α. 3ιβ παρ. ε’ ΚΥΑ Ζ1-891/2013).

6.2. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και νομότυπης υπαναχώρησης ο Πωλητής οφείλει εντός 14 ημερών να επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα και τα έξοδα αποστολής. Αν ο καταναλωτής επέλεξε τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο φθηνότερο τρόπο που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση επιστροφής του επιπρόσθετου ποσού.

6.3. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με μονομερή δήλωση του καταναλωτή προς τον Πωλητή. Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών συνίσταται να χρησιμοποιούν το παρακάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

6.4 Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

“Προς τον Γεώργιο Φερτάκη του Ιωάννη, κάτοικο Μαραθώνος, Ματρόζου 37, Α.Φ.Μ.: 046925665 ΔΟΥ: Παλλήνης, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση πώλησης Δίσκων Βινυλίου, CD, DVD τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου (www.usedrecords.gr) .email: usedrecordsgr@gmail.comτηλέφωνο επικοινωνίας: 2102201903. Α.Φ.Μ.: 046925665 ΔΟΥ: Παλλήνης:


Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών
• − Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)
• − Όνομα καταναλωτή(−ών)
• − Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)
• − Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
• − Ημερομηνία −−−−−−−−−−−−”

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Β. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Πραγματοποιώντας αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα “www.usedrecords.gr” ο Καταναλωτής συναινεί στην συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο του διαδικτυακού τόπου (για λεπτομερή στοιχεία βλ. Impressum – Νομική Σημείωση).

2. Ειδικότερα ο Καταναλωτής συναινεί στην επεξεργασία όλων εκείνων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, στοιχεία πιστωτικής κάρτας/paypal/τραπεζικού λογαριασμού, ΑΦΜ, διεύθυνση IP του υπολογιστή του κλπ) προς το σκοπό τήρησης λίστας πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και μόνο.

3. Μοναδικός αποδέκτης των δεδομένων είναι o υπεύθυνος του διαδικτυακού τόπου και οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του. Τα δεδομένα δε θα κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε κανέναν τρίτο. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να επιτρέπεται ή να επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί, χωρίς την πρότερη συναίνεση του Καταναλωτή.

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τους πελάτες του. Ο Καταναλωτής αποδέχεται την εγκατάσταση τους στον υπολογιστή του. Σε κάθε περίπτωση ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του με τρόπο ώστε να απορρίπτει την χρήση των cookies.

5. Η συναίνεση που παρέχει ο Καταναλωτής σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και με τη χρήση cookies μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με έγγραφη δήλωση προς τον Πωλητή. Η ανάκληση δεν έχει αναδρομική ισχύ.